Inför Tolkuppdrag

Förberedelser inför tolkuppdrag

Vid komplicerade ärenden är det lämpligt att tolken får tillfälle till att förbereda sitt uppdrag t.ex. genom att läsa ärendet i förväg eller genom ett samtal om ärendets art.

Tolktekniker

Man kan också i förväg komma överens om tolkningstekniken som skall användas. Det finns flera tolkningstekniker att välja på och man alltid bör välja den lämpligaste för uppdraget.

De tekniker som används oftast är:

KONSEKUTIV TOLKNING då tolken talar efter den som talar.

SIMULTANTOLKNING är den teknik då tolken talar nästan samtidigt med den som talar.

VISKNINGSTOLKNING används ibland under t.ex. pågående domstolsförhandling eller vid flerpartssamtal då bara en person behöver tolk eller

RESUMÉTOLKNING då ett längre utlägg återges i sammanfattad form.

TELEFONTOLKNING används oftast när avståndet till tolkplatsen är stort eller ärendet är mycket brådskande

De flesta uppdrag utförs på plats medan andra lämpar sig bäst för telefontolkning. Fördelen med telefontolkning är att tolken kan utföra sitt uppdrag utan dröjsmål i form av eventuell resa till tolkplatsen och att kostnader för en sådan tolkning blir lägre. Nackdelar kan vara många. Dålig ljudkvalité på telefoner, eko-effekter i akustiska lokaler, sämre sekretess då man talar i högtalande telefoner m.fl. För tolkuppdrag på plats betalas reseersättning samt spilltidsersättning till tolken.